رسيدگي به تخلفات ساختماني

رسیدگی به تخلفات ساختمانی
تعریف فرآیند
رسیدگی به تخلفات ساختمانی که از طرف شهروندان گزارش شده باشد یا احداث بدون مجوز صورت گرفته باشد .
مدارک مورد نیاز جهت انجام فرآیند
1-   شکایت نامه شهروندان یا گزارش واحد تخلفات
مراحل انجام فرآیند « صدور مجوز تغییر کاربری
 
ردیف
شرح فعالیت 
محل مراجعه
1
ارائه و ثبت  شکایت یا گزارش از طرف شهروندان
واحدساختمانی
 
ارائه گزارش بازدید کارشناسی
واحد نظارت و کنترل
2
ثبت گزارش بازدید وابلاغ به مالک
3
بررسی شکایات،دریافت نشانی دقیق و صدور دستورات مقتضی
کارشناس تخلفات
4
مراجعه به محل مورد نظر ،بررسی موضوع و ارائه اخطار کتبی به متخلف جهت حضور در شهرداری و رفع تخلف
کارشناس تخلفات
5
بررسی گزارش کارشناس تخلفات و اعلام نتیجه به صورت زیر:
-         چنانچه شکایت ازمجاور باشد و دعوی شاکی حق باشد مجاور می بایست حقوق شاکی را رعایت نماید.
-         چنانچه احداث بدون مجوز باشد از ادامه کار جلوگیری شده و تصمیم مقتضی اخذ
می گردد.
کارشناس
ساختمانی و تخلفات
6
بررسی مجدد از محل مورد تخلف و در صورت عدم رفع خلاف ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 100
کارشناس ساختمانی
 

 

تمامی حقوق این وب سایت نزد شهرداری میلاجرد محفوظ می باشد

Search