صدور پاسخ استعلام

« صدور پاسخ استعلام «
تعریف فرآیند
صدور پاسخ استعلام هایی که توسط بانک ها ،دفترخانه های اسناد رسمی،اداره ثبت و سایر ادارات از شهرداری در خصوص املاک اشخاص به عمل می آید.
مدارک مورد نیاز جهت انجام فرآیند
1-   نامه استعلام از اداره یا ارگان استعلام کننده
2- اصل شناسنامه مالک یا خریدار یا وکیل قانونی
3-تقاضانامه
*** پاسخ استعلام از لحاظ شهرداری  حدأکثر تا شش ماه  دارای اعتبار می باشند .
مراحل انجام فرآیند « صدور پاسخ استعلام»
ردیف
شرح فعالیت 
محل مراجعه
1
ارائه تقاضای پاسخ استعلام همراه با ارائه استعلام از دفتر خانه ،بانک و ... و اصل شناسنامه با حضورمالک یا خریدار یا وکیل رسمی
واحدساختمانی
2
اخذ یا تشکیل پرونده
بایگانی
3
تهیه فرم گزارش گردش پرونده
کارشناس ساختمانی
4
بازدید از ملک، انجام مراحل توسعه معابر
کارشناس فنی
5
بررسی پرونده و اظهار نظر
کارشناس شهرسازی
6
صدور گواهی عدم خلاف و پایانکار (در صورت عدم اخذ این گواهی توسط مالک)
واحد ساختمانی
7
صدور پاسخ استعلام و تایید مسئولین مربوطه
واحد ساختمانی
8
انجام عملیات ثبت و شماره گذاری و تحویل مجوز به متقاضی
دبیرخانه

 

تمامی حقوق این وب سایت نزد شهرداری میلاجرد محفوظ می باشد

Search