وظايف واحد آتش نشاني

آتش نشانی و خدمات ایمنی

-         شرکت در عملیات امداد و نجات سوانح و اطفاء حریق .

-         شرکت در آموزش ضمن خدمت به منظور بالا بردن اطلاعات فنی ، حرفه ای .

-         استفاده از وسایل و تجهیزات استحفاظی و ایمنی فردی در محل حادثه و حریق .

-         استفاده از لباس فرم و نصب پلاک سینه و درجات و علائم منطبق با سمت توأم با نظافت کامل .

-         شرکت در ورزش عمومی و دسته جمعی بمنظور حفظ قوت بدنی و تندرستی لازم برای انجام وظایف .

-         آشنایی کامل با موتور پمپ ها ، کف ساز ها یا پودرپاش ها ، مانیتورها و سایر تجهیزات و ابزار .

-         حسن استفاده از تجهیزات و ابزار قطعات و وسایل و ماشین آلات و مراقبت در نگهداری از آن .

-         انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق .

تمامی حقوق این وب سایت نزد شهرداری میلاجرد محفوظ می باشد

Search