وظایف واحد حسابداري

شرح وظایف واحد حسابداري

 ـ تنظيم اسناد هزينه هاي جاري و اسناد خريد و ليست هاي حقوق كاركنان و ليست هاي دستمزد كارگران و رسيدگي قبل از پرداخت .

 ـ نگهداري حساب پرداخت ها و هزينه هاي مربوط به تنخواهگردان واحدهاي مختلف .

 ـ رسيدگي به حسابها و صورت وضعيت هاي پيمانكاران و اشخاص طرف معامله با شهرداري و ساير صورتحسابها .

 ـ نظارت در مناقصه ها و مزايده ها و معاملات شهرداري در حدود مقررات و آئين نامه معاملات شهرداريها .

 ـ نگهداري و نظارت در حساب انبارها .

 ـ نگهداري حساب درآمد و هزينه و تأسيسات و اموال شهرداري .

 ـ صدور حواله براي پرداختهاي عهده خزانه شهرداري .

 ـ ثبت كليه عمليات مالي در دفاتر روزنامه و معين و كل .

 ـ تهيه گزارشها و صورتهاي مالي و ترازنامه و گزارش تفريق بودجه.

بايگاني اسناد و مدارك مالي .

 ـ نظارت و مراقبت در حسن انجام فعاليتهاي حسابداري كه در ساير واحدهاي تابعه امور مالي انجام مي شود و تمركز انعكاس و ثبت نتايج آنها در سيستم حسابداري شهرداري .

تمامی حقوق این وب سایت نزد شهرداری میلاجرد محفوظ می باشد

Search