خدمات شهري

شرح وظایف مسئول خدمات شهری

 

      1. رسیدگی و مراقبت مستمر در نظافت شهر .

      2.جلو گیری از کار اماکن مزاحم و بر خلاف بهداشت برابر مصوبات کمیسیون تشخیص مزاحمت .

      3. نظارت بر ازبین بردن حیوانات موذی و سگهای ولگرد .

      4. نظارت در امر برف روی ومراقبت در پاک بودن مسیلها ، جوی های آب و انهار و پیشگیری لازم در جلوگیری از جریان سیلابها به معابر در محدوده شهر.

      5. حفظ ارتباط با ساکنین شهر و آگاه نمودن آنان از خدمات و فعالیتهای انجام شده و جلب همکاری اهالی شهر و بطور کلی ارتقاء سطح بهداشت شهر .

      6. مسئول ستاد سیل و حوادث غیر مترقبه در محدوده شهر .

      7. نظارت بر جمع آوری زباله و دفن ان بطریقه بهداشتی .

      8. انجام سایر اموری که از طرف مافوق ارجاع می شود .

تمامی حقوق این وب سایت نزد شهرداری میلاجرد محفوظ می باشد

Search