وظايف واحد عمران

امور عمرانی و شهرسازی

-         نظارت کلی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرح های عمرانی اعم از برنامه های جاری شهرداری یا طرحهای عمرانی خاص و زیربنایی .

-         نظارت بر نگهداری و نوسازی مستحدثات و همچنین انجام تعمیرات ساختمان ها و مستحدثات و تأسیسات متعلق به شهرداری .

-         انجام سایر وظایف طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل .

تمامی حقوق این وب سایت نزد شهرداری میلاجرد محفوظ می باشد

Search