وظايف واحد فضاي سبز

وظایف واحد فضای سبز شهرداری

 

 

 1) ايجاد ونگهداري واداره كليه امور پاركها ، فضاي سبز ميادين وبلوارها ووسائل تفريحي وانجام هر گونه تحقيقات علمي وكشاورزي در ارتباط با مسائل فضاي سبز وطرح وبرنامه ريزي درجهت گسترش اين امر وارائه خط مشيء هاي اساسي وبنيادي وسوق دادن امور به سمت استانداردها.

2) تهيه ضوابط مربوط به چگونگي اجراي ماده يك لايحه قانوني حفظ وگسترش فضاي سبز مصوبه 59/3/3 شوراي انقلاب درشهرها.

 3) مشاوره و كارشناسي و ارائه خدمات فضاي سبز براي مراجعين اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي در قالب تهيه طرح ، پيشنهاد و اجراء .

 4) تهیه طرح آبیاری قطره ای و گرفتن مشاور و پیمانکار و نظارت بر اجرای طرح .

 5) برنامه ريزي و اقدام جهت انجام كليه عملياتهای اجرايي.

6) فعالیتهای فوق در قالب واحدهای فعال سازمان که شامل واحدهای زیر می باشد انجام می گردد.

7) اقدام جهت انجام هرس درختان توسط پرسنل فضای سبز و نظارت بر کار آنان .

8) اقدام جهت کوتاه کردن چمن های سطح شهر .

 

تمامی حقوق این وب سایت نزد شهرداری میلاجرد محفوظ می باشد

Search