وظايف واحد فني و شهرسازي

« وظایف واحد فنی وشهرسازی »

واحد فنی وشهرسازی متولي تهيه و كنترل و نظارت بر كليه  ساخت و سازهاي شهروندان در قالب طرحهاي هادي جامع و تفصيلي ميباشد.هرگونه ساخت و ساز توسط اشخاص حقيقي و حقوقي پس از كسب مجوز ازشهرداري قانوني ميشود كه به طور خلاصه شامل مراحل ذيل ميشود :
-ارائه اسناد و مدارك مالكيت - مدارك شخصي و كروكي دقيق كامپيوتري ملك مورد درخواست به همراه فرم تكميل شده درخواست پروانه
-بازديد از ملك توسط مامورين بازديد شهرداري جهت كنترل و تطبيق كروكي اظهاري با محل - گذرها و معابر و عقب نشيني احتمالي ملك وضعيت موجود و بناهاي احداثي قبلي
-ورود اطلاعات ملك به رايانه و تشكيل و شماره گذاري پرونده اختصاصي ملك
-صدور فرم دستور تهيه نقشه درچارچوب ضوابط طرح جامع يا تفصيلي و معرفي متقاضي به نظام مهندسی به منظور تهيه نقشه
--كنترل و محاسبه  نقشه هاي ارائه شده  به شهرداري
-استعلام از ادارات آب و برق و مخابرات و گاز و راه و شهر سازی و آتش نشاني
-معرفي به واحد درآمد جهت اخذ عوارض
-تهيه پيش نويس پروانه پس ازتسويه حساب
- تاييد پروانه توسط شهردار
-امضاء پروانه صادره توسط شهردار محترم
-ثبت در دبيرخانه شهرداري
--تحويل پروانه به متقاضي به همراه يك نسخه نقشه ممهور به مهر شهرداري
رعايت موارد مشروحه ذيل براي صاحبان پروانه الزامي بوده و مانع از بروز مشكلات بعدي خواهد شد :
  -مطالعه و دقت در مفاد پروانه و جزئيات نقشه تائيد شده شهرداري
 -اجرا كليه عمليات ساختماني با اطلاع و نظر و حضور مهندس ناظر و اخذ تائيديه مكتوب وي در هر يك از مراحل پنج گانه ساختماني و ارائه به شهرداری(مراحل پنج گانه شامل 1- شروع عمليات ساختماني و گودبرداري 2- اجرا 0فونداسيون يا پي 3- اجرای اسكلت و سقفها4- عمليات سفت كاري و تيغه چيني5 - نماسازي و پايان عمليات ساختماني )
-رعايت اصول ايمني و در صورت لزوم نصب علائم هشدار دهنده و محافظ خصوصا درمجاورت معابر-پرتگاهها- گودبرداريها و محل فعاليت ماشين آلات ساختماني
-در صورت گودبرداري با عمق بيش ازيك متر لازم است تمهيداتي به منظور مهار ديواره هاي گود و ساختمانهاي مجاوربا نظر و محاسبه مهندس محاسب و تحت نظارت مهندس ناظر انديشيده و اجرا شود .
-اجرا ساختمان خصوصا ساختمانهاي بزرگ به توسط مهندسين و مجريان داراي پروانه اجرا
-به كار گيري افراد داراي صلاحيت و توانايي به تاييد مراجع فني و حرفه اي درعمليات ساختماني
-استفاده نكردن از اتباع بيگانه دركار
-استفاده ازابزار وسائل وماشين آلات سالم و ايمن و استاندارد در كار
-استفاده از مصالح و آهن الات مرغوب سالم و تاييد شده خصوصادر سازه و اسكلت ساختمان يااجزائ باربرمثل ديوار-فونداسيون-سقف و ستونها
-پرهيز ازتعبيه پنجره هاي مشرف به فضاي خصوصي مجاورين خصوصا در ضلع شمال ملك و حياط خلوت

تمامی حقوق این وب سایت نزد شهرداری میلاجرد محفوظ می باشد

Search