وظايف واحد كارپردازي

شرح وظایف واحد کارپردازی

ـ اداره و نظارت بر امور كارپردازيها ، خريدهاي داخلي و خارجي .
ـ پيش بيني تجهيزات و ملزومات اداري و برآورد هزينه آنها با همكاري واحدهاي مسئول شهرداري .
ـ دريافت فهرست تجهيزات و ملزومات اداري مورد نياز واحدها و تنظيم برنامه خريد آنها حتي المقدور بصورت عمده .
ـ پيگيري خريد و توزيع مايحتاج كليه واحدهاي شهرداري بر اساس تقاضاهاي رسيده با نازلترين قيمت و با كيفيت مورد انتظار با در نظر گرفتن اعتبارات مصوب .
ـ تحويل اجناس خريداري شده به واحد اموال و انبار بر اساس ضوابط ذيربط .
ـ تنظيم اسناد هزينه لوازم خريداري شده طبق مقررات و آئين نامه مالي شهرداريها .
ـ انجام معاملات جزئي توسط متصدي خريد پس از جلب موافقت رئيس مربوطه .   
ـ تهيه و تنظيم و ارائه گزارش از فعاليتهاي انجام شده به مديريت مالي .
ـ انجام ساير اموري كه از طرف مافوق محول مي گردد .

 

تمامی حقوق این وب سایت نزد شهرداری میلاجرد محفوظ می باشد

Search