وظايف واحد مالي

 

شرح وظایف مسئول امورمالی :

 

 

ـ رهبري و اداره امور درآمد ، كارپردازي ، حسابداري ، اموال و انبارها.

ـ نظارت بر تهيه و تأمين تجهيزات و ملزومات اداري در چهار چوب ضوابط ذيربط.

ـ نظارت بر انجام تشريفات مناقصه و مزايده در معاملات شهرداري و رعايت آئين نامه هاي مالي و حسابداري شهرداري و انطباق با مقررات مالي .

ـ انجام تعهدات مالي در حدود اعتبارات مصوب طبق مقررات مالي شهرداريها.

ـ نظارت و كنترل عمليات مالي شهرداري و مراقبت در حسن گردش امور مالي و حسابداري آنها.

ـ نظارت بر ثبت و نگهداري حساب سپرده هاي قانوني ، ضمانت نامه ها ، قراردادها و تعهداتي كه متضمن موارد مالي در شهرداري هستند.

ـ نظارت بر انجام روشهاي مميزي اسناد و رسيدگي به مدارك مالي ، حسابداري ، شهرداري و انطباق با مقررات ذيربط.

ـ نظارت بر حفظ و نگهداري اموال شهرداري و كنترل فرمهاي مختلف و دفاتر اموال .

ـ شركت فعال در جلسات و كميسيونهايي كه شهرداري تعيين مي كند.

ـ ارزيابي مستمر و ارائه گزارش و آمار فعاليتهاي امور مالي به مديريت.

ـ انجام ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي گردد.

تمامی حقوق این وب سایت نزد شهرداری میلاجرد محفوظ می باشد

Search