وظايف واحد درآمد

وظايف واحد درآمد

   

1-انجام امور دريافت وجوه نقدي و يا اسناد دريافتي بعد از محاسبات واحد شهر سازي

2- انجام امور ثبت فيشهاي واريز بانكها .

3- نگهداري فيشهاي پرداختي شهروندان .

4- اجراي قوانين و مقررات موضوع عوارض ( زير بنا و ..... ) در محدوده منطقه

5- كنترل پرونده ها از نظر ارقام قوانين –جرائم –محاسبات 

6- انجام امور مربوطه به چكهاي شهروندان

7- انجام امور مربوط به آمار در آمد و گزارش به مديريت در پايان هر ماه

8- انجام اموري كه از مافوق ارجاع مي شود

9- مكاتبه با سازمانهاي وابسته

10- انجام امور ثبت فيشهاي واريز بانكها

11- تهیه پیش نویس تعرفه عوارضات محلی.

 

تمامی حقوق این وب سایت نزد شهرداری میلاجرد محفوظ می باشد

Search